Go to Top

SYNCH SPOT: Film “Eva Hesse” mit “Season Of The Witch”

eva hesse_plakat
“Season Of The Witch”
(Komposition/Text: Donovan Leitch)
Aufnahme: Donovan
EVA HESSE (Dokumentarfilm) – Filmstart 27.4.2016
TELEVISIOR TROIKA GmbH/ Pia Hoffmann

, , ,